وضعیت بازار بورس در تاریخ 1397/11/27
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 157,113.84
(196.95)
تعداد معاملات 527,287 شاخص کل 1,948.70
12.75
تعداد معاملات 101,814
شاخص کل (هم وزن) 29,693.02
(23.98)
ارزش معاملات
5,387.094 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
1,136,797.163 B
ارزش معاملات
4,459.114 B
ارزش بازار
5,995,473.229 B
حجم معاملات
1.347 B
حجم معاملات
697.647 M
گروه بانک ها و موسسات اعتباری
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
وخاوربورسبانك خاورميانه2,563.0
-8.0
-0.31%
1.834 B721,955.0
وپاساربورسبانك پاسارگاد1,062.0
-5.0
-0.47%
37.274 B35.086 M
ونوينبورسبانك‌اقتصادنوين‌2,383.0
-6.0
-0.25%
932.627 M400,606.0
وبصادربورسبانك صادرات ايران1,148.0
-34.0
-2.88%
52.863 B46.036 M
ديفرابورس-بازاردومبانك دي1,254.0
-43.0
-3.32%
39.6 B31.571 M
وپستبورسپست بانك ايران1,713.0
-39.0
-2.23%
16.5 B9.635 M
وزمينفرابورس-بازارپایه ببانك ايران زمين1,104.0
-88.0
-7.38%
400.518 M362,682.0
سمايهفرابورس-بازارپایه ببانك سرمايه720.0
-18.0
-2.44%
303.893 M421,998.0
وآيندفرابورس-بازارپایه ببانك آينده1,297.0
-10.0
-0.77%
1.479 B1.141 M
وسالتفرابورس-بازارپایه ببانك قرض الحسنه رسالت1,397.0
0.0
0.0%
0.00.0
وشهرفرابورس-بازارپایه جبانك شهر856.0
3.0
0.35%
15.71 B18.345 M
وپارسبورسبانك‌پارسيان‌1,055.0
-5.0
-0.47%
8.693 B8.249 M
وتجارتبورسبانك تجارت1,603.0
-53.0
-3.2%
229.808 B143.389 M
وسينابورسبانك سينا1,000.0
-6.0
-0.6%
9.715 B9.718 M
وبملتبورسبانك ملت2,267.0
-32.0
-1.39%
89.418 B39.445 M
سامانفرابورس-بازارپایه ببانك سامان1,137.0
-20.0
-1.73%
4.427 B3.895 M