وضعیت بازار بورس در تاریخ 1398/8/6
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 305,969.86
2520.15
تعداد معاملات 342,796 شاخص کل 3,852.54
69.24
تعداد معاملات 133,739
شاخص کل (هم وزن) 81,948.71
1786.65
ارزش معاملات
11,789.978 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
2,208,721.711 B
ارزش معاملات
4,702.708 B
ارزش بازار
11,162,067.451 B
حجم معاملات
2.669 B
حجم معاملات
642.581 M
گروه بیمه و صندوق بازنشستگی
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
بنوفرابورس-بازارسومبيمه تجارت نو2,446.0
71.0
2.99%
281.71 M115,185.0
بخاورفرابورس-بازارپایه ببيمه زندگي خاورميانه1,468.0
38.0
2.66%
1.716 B1.168 M
وديفرابورس-بازاردومبيمه دي2,349.0
96.0
4.26%
26.666 B11.35 M
وحافظفرابورس-بازارپایه ببيمه حافظ13,685.0
393.0
2.96%
8.865 B647,793.0
وآفريفرابورس-بازارپایه جبيمه كارآفرين2,231.0
53.0
2.43%
890.199 M399,085.0
وسرمدفرابورس-بازارپایه ببيمه سرمد3,434.0
100.0
3.0%
4.272 B1.244 M
پارسيانبورسبيمه پارسيان2,967.0
78.0
2.7%
8.672 B2.923 M
بپاسفرابورس-بازاراولبيمه پاسارگاد7,870.0
75.0
0.96%
3.635 B461,886.0
ومعلمفرابورس-بازاردومبيمه معلم3,506.0
166.0
4.97%
14.503 B4.137 M
آسيابورسبيمه آسيا6,514.0
310.0
5.0%
179.556 B27.566 M
وتعاونفرابورس-بازارپایه جبيمه تعاون2,025.0
9.0
0.45%
3.629 B1.792 M
دانابورسبيمه دانا5,593.0
244.0
4.56%
12.341 B2.206 M
ميهنفرابورس-بازاردومبيمه ميهن1,731.0
76.0
4.59%
603.253 M348,551.0
كوثرفرابورس-بازاردومبيمه كوثر10,900.0
507.0
4.88%
8.817 B808,908.0
مابورسبيمه ما4,423.0
194.0
4.59%
7.221 B1.633 M
اتكامفرابورس-بازاردومشركت بيمه اتكايي امين3,785.0
26.0
0.69%
3.455 B912,984.0
اتكايفرابورس-بازاراولبيمه اتكايي ايرانيان2,647.0
79.0
3.08%
2.055 B776,218.0
ملتبورسبيمه ملت5,455.0
254.0
4.88%
6.815 B1.249 M
بسامافرابورس-بازارپایه ببيمه سامان4,499.0
148.0
3.4%
4.528 B1.006 M