وضعیت بازار بورس در تاریخ 1398/6/23
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 304,460.11
4529.26
تعداد معاملات 698,587 شاخص کل 3,918.68
33.79
تعداد معاملات 191,004
شاخص کل (هم وزن) 85,206.22
1706.32
ارزش معاملات
21,461.371 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
2,183,960.769 B
ارزش معاملات
9,274.888 B
ارزش بازار
11,126,078.497 B
حجم معاملات
7.519 B
حجم معاملات
1.085 B
گروه بیمه و صندوق بازنشستگی
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
بسامافرابورس-بازارپایه ببيمه سامان5,958.0
249.0
4.36%
28.565 B4.795 M
آسيابورسبيمه آسيا4,349.0
-20.0
-0.46%
16.573 B3.811 M
نوينفرابورس-بازاردومبيمه نوين2,382.0
36.0
1.53%
23.42 B9.833 M
بپاسفرابورس-بازاراولبيمه پاسارگاد7,565.0
34.0
0.45%
8.333 B1.102 M
ميهنفرابورس-بازاردومبيمه ميهن1,784.0
80.0
4.69%
3.066 B1.718 M
ملتبورسبيمه ملت4,239.0
11.0
0.26%
44.23 B10.435 M
مابورسبيمه ما3,505.0
119.0
3.51%
21.814 B6.223 M
كوثرفرابورس-بازاردومبيمه كوثر10,754.0
341.0
3.27%
39.59 B3.681 M
وديفرابورس-بازاردومبيمه دي3,366.0
-43.0
-1.26%
125.235 B37.206 M
ومعلمفرابورس-بازاردومبيمه معلم4,463.0
190.0
4.45%
39.433 B8.835 M
دانابورسبيمه دانا5,980.0
7.0
0.12%
214.149 B35.811 M
پارسيانبورسبيمه پارسيان2,889.0
-17.0
-0.58%
16.685 B5.776 M
اتكامفرابورس-بازاردومشركت بيمه اتكايي امين3,485.0
160.0
4.81%
10.788 B3.096 M